รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ตุลาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)