รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
13 มกราคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖