รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2 มิถุนายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)