รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
22 กุมภาพันธ์์ 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดทำโปรแกรมโมบายแอพพลิเคชั่นตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ (กองคลัง)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดทำโปรแกรมโมบายแอพพลิเคชั่นตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ (กองคลัง)