รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
29 กรกฏาคม 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญตามโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญตามโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง