รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
9 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564