รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1 กุมภาพันธ์์ 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564