รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
10 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างรับกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างรับกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)