รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซ.สามัคคี4/1-4/2 หมู่ที่ 9(ซอยร่มโพธิ์หลังโรงนม)ก.3.50-4.00ม.ยาว 332.00 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,201ตร.ม.ต.อรัญญิกด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซ.สามัคคี4/1-4/2 หมู่ที่ 9(ซอยร่มโพธิ์หลังโรงนม)ก.3.50-4.00ม.ยาว 332.00 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,201ตร.ม.ต.อรัญญิกด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)