รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยไกรเดช (ข้างร้านเมือง) ก. 3.00-4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยไกรเดช (ข้างร้านเมือง) ก. 3.00-4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)