รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23 กรกฏาคม 2553
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 60 ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก