รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
30 กรกฏาคม 2553
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดการประดับธงชาติ

                 ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการการจัดโครงการประกวดการประดับธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้