คู่มือประชาชน
20 กรกฏาคม 2564
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 29/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 29/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน