คู่มือประชาชน
20 กรกฏาคม 2564
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 30/2564 เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 30/2564 เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน