เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด
2 มกราคม 2563
แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.7)

หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.7)

เอกสาร : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างลานกีฬาและสนามกีฬา
เอกสาร : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เอกสาร : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานสงเคราะห์คนชรา
เอกสาร : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานีอนามัยถ่ายโอน
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน ดำเนินงาน
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพคนพิการ
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปรบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน เงินเดือนและค่าจ้าง
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปศูนย์บริการทางสังคม
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปสถานสงเคราะห์คนชรา
เอกสาร : เงินอุดหนุนทั่วไปสถานีอนามัยถ่ายโอน
เอกสาร : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)