แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
13 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก