แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และ ป. 1-6 โรงเรียนสะพานที่ 3