แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
29 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565