งบแสดงสถานะการคลัง
18 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงปลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงปลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)