งบแสดงสถานะการคลัง
11 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)