งบแสดงสถานะการคลัง
18 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)