งบแสดงสถานะการคลัง
10 ตุลาคม 2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2561