งบแสดงสถานะการคลัง
10 มกราคม 2562
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ มกราคม - มีนาคม 2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ มกราคม - มีนาคม 2562