งบแสดงสถานะการคลัง
24 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562