งบแสดงสถานะการคลัง
26 มิถุนายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)