งบแสดงสถานะการคลัง
23 เมษายน 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก