งบแสดงสถานะการคลัง
21 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565