ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
12 กรกฏาคม 2564
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 139/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 139/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก