ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
10 มกราคม 2565
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 216/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 216/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก