ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
29 เมษายน 2565
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก