คณะผู้บริหารเทศบาล
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 333
นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 222
นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 222
นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 222
นางพิศมัย ขันแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางสาววณิยาพร รุ่งยิ้ม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก