คณะผู้บริหารเทศบาล
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นางศจี ประเทืองสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
พันเอกสาโรจน์ เดชฟุ้ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก