กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณรงกรณ์ แสนสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวงศ์กานต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวทิติยา แสงรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์แตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชยุดา คำศรีบัว
คนงาน
นายภิญโญ บุญทั่ง
พนักงานขับรถยนต์