กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-5537-7730 ต่อ 601
นายชูศักดิ์ รักเสนาะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นายนพคุณ ยรรยงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางสาวศิริกูล ชัยเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวงศ์กานต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิติยา แสงรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์แตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชยุดา คำศรีบัว
คนงาน
นายมณัฐพงศ์ อินต๊ะขิน
คนงาน
นายภิญโญ บุญทั่ง
พนักงานขับรถยนต์