กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางเมทะนี ลูกศร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

0-5537-7730 ต่อ 456
นางสาววิยะดา จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายชิตพล เพ็ชรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
นางณัฐวรรณ ฝึกหัด
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นางสุนิสา พวงนิล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศลิษา สิริโภคนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาววณิชยา มีนาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะละภัฏ คงรอด
พนักงานขับรถยนต์