กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวกันยารัตน์ นุตวัตร
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
นางสาวเบญญพร สุวรรณ์แจ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายชิตพล เพ็ชรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ แก้วกลัด
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวกนกพร พิมพา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปิยะภรณ์ มอญชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภษมน คำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะละภัฏ คงรอด
พนักงานขับรถยนต์