หัวหน้าส่วนราชการ
นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 666
จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 444