หัวหน้าส่วนราชการ
นายพันธ์เดช มั่งมี
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 777
จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
0-5537-7730 ต่อ 444