กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายเฉลิมเกียรติ แก้วทิพย์
กำนันตำบลอรัญญิก
นายประทุม ทองดอนกุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางสาวปราณี ชนะบดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายสุกิจ อยู่นิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายบุญธรรม หนูเทศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางพัชรินทร์ เสือเล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายพศวีร์ ชุบสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นางศจีรัตน์ ศรีคมขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายชยพัฒน์ ดอนดีไพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นางจิรวรรณ เชยอรุณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9