สำนักปลัดเทศบาล
นางวรรณา สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
0-5537-7730 ต่อ 101
นางอรอินทุ์ พจมานทองโอฬาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ เพียรธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางอภิสรา แก้วบัวดี
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวธันยวีร์ ยิ้มประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวกันยารัตน์ นุตวัตร
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกนกพร พิมพา
นิติกรปฏิบัติการ
นายนรเศรษฐ์ จิตกำเหนิด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ.ส.ท.ปราโมช สายทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
จ.ส.ต.นิยมศักดิ์ กว้างตระกูล
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน
ส.อ.ปริญญา วงษ์ผา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
นางนพมาศ ฟักจตุรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเดชาภัค มีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางอัญชลี ขาวสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวณัฐกานต์ รักษาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวภษมน คำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ