กองการศึกษา
นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0-5537-7730 ต่อ 401
นางทิพปภา ลพประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
นายสุพจน์ ศิริวัฒนธานี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นายคมเพ็ขร วงษ์หล่ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางจิตธิดา ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรสิรี นกด่วน
ครู
นางณธิดา นุ้ยเย็น
ครู
นางสาวบังอร โพธิ์เงิน
ครู
นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวารี
ครู
นางสาววันวิสาข์ อนุศาสตร์
ครู
นางปัณฑิตา แดงเผื่อน
ครู
นางรวิภา มณีท่าโพธิ์
ครู