กองสวัสดิการสังคม
นางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สิบโทกฤษณะ แจ่มใส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวานรัตนาภรณ์ กรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิราวัฒน์ เกตุเพชร
คงงาน