รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงสถานะการคลัง

22 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎรบำรุง 16 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

22 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎรบำรุง 13/2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

19 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ New

21 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ New

21 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 New

10 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 New

10 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราษฎรบำรุง 13/2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

10 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎรบำรุง 16 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

21 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสะเดาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง New

9 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างเหมาสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

7 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 New

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสังข์เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สาระสำคัญโครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. ซอยกิมฮวย หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

28 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

22 กุมภาพันธ์์ 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กุมภาพันธ์์ 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

26 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซ.สามัคคี4/1-4/2 หมู่ที่ 9(ซอยร่มโพธิ์หลังโรงนม)ก.3.50-4.00ม.ยาว 332.00 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,201ตร.ม.ต.อรัญญิกด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยไกรเดช (ข้างร้านเมือง) ก. 3.00-4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญทรัพย์ หมูที่ 5 ก. 5.00 ม. ยาว 335.00 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเรือน หมู่ที่ 4 ก. 4.00 ยาว 315.00 ม. หนา0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565)

5 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

5 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิกไนต์ 6 หมู่ที่ 10 ก. 5.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิกไนต์ 8 หมู่ที่ 10 ก. 5.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิกไนต์ 9 หมู่ที่ 10 ก. 5.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเรือน หมู่ 4 กว้าง4.00ม.ยาว315 ม.หนา0.20ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,260ตร.ม. ต.อรัญญิกฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เจริญทรัพย์ หมู่5 กว้าง5.00ม.ยาว335ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,675 ตร.ม.ต.อรัญญิกฯวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สามัคคี4/1-4/2 หมู่9(ซ.ร่มโพธิ์หลังโรงนม)กว้าง3.50-4.00ม.ยาว332เมตรหนา0.15ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อกว่า1,201ตร.ม.ต.อรัญญิกฯ(e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.อิลิกไนต์ 6 หมู่10 กว้าง5.00ม.ยาว300.00ม.หนา0.15ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,500ตร.ม.ต.อรัญญิกฯ(e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิกไนต์ 8 หมู่10 กว้าง5.00ม.ยาว300.00ม.หนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,500ตร.ม.ต.อรัญญิกฯ (e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.อิลิกไนต์ 9 หมู่10 กว้าง5.00ม.ยาว240.00ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,200ตร.ม.ต.อรัญญิกฯ (e-bidding)

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ไกรเดช (ข้างร้านเมือง)หมู่3 กว้าง3.00-4.00ม.ยาว200.00ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า780ตร.ม.ต.อรัญญิกฯ (e-bidding)

28 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

10 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างรับกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

4 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสิงห์นิรันดร์ (ช่วงซอยแจ่มศรี - ซอยบุญเรือน) หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

22 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านสวยเชื่อมต่อซอยศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

6 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

5 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสิงห์นิรันดร์ (ช่วงซอยแจ่มศรี-ซอยบุญเรือน) หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านสวยเชื่อมต่อซอยศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรับกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)