งบแสดงสถานะการคลัง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงสถานะการคลัง

6 กรกฏาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 New

26 เมษายน 2565

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

21 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

25 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

14 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

7 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 กรกฏาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

23 เมษายน 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 กุมภาพันธ์์ 2564

ประชาสัมพันธ์งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 และมกราคม 2564)

9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญืก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8 กรกฏาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

26 มิถุนายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)

26 มิถุนายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)

24 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

9 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

6 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

18 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

11 กรกฏาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

18 เมษายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

11 มกราคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

10 มกราคม 2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ มกราคม - มีนาคม 2562

18 ตุลาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงปลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)

18 ตุลาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

10 ตุลาคม 2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2561

11 กรกฏาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มิถุนายน 2561)

23 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

25 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี 2560

25 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

25 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2560

14 กรกฏาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(ไตรมาสที่ 3)